Login
欢迎浏览潮汕揭都市圈
我要投稿 请登录 免费注册 安全退出

潮州市企业研发费用投入后补助拟资助汇总表

大小:18KB
更新时间: 2022-01-27 加入收藏
立即下载
                 年度潮州市企业研发费用补助资金申报及拟补助汇总表
主管部门:(盖章)
填报日期:        年      月     日
序号备案登记号企业名称企业填报的研发费用税前加计扣除额     (万元)税务部门核定的研发费用税前加计扣除额     (万元)核定补助额度             (万元)填报统计部门相关科技统计报表情况              是/否备注
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


合计
备注:数据均以万元为单位,保留小数点后两位。


下载详情底部广告位

文章评论

加载中~